Offisielle UTSTILLINGSREGLER for Norsk Schäferhund Klub’s Klubbutstillinger (Spesialutstillinger etter tysk mønster)

Hovedavlsrådet 29.01.2007

Revidert 01.01.2016 versjon 2

Revidert 01.01.2022

Dette regelverk gjelder for alle utstillinger som arrangeres etter tysk mønster i Norsk Schäferhund Klub.

 

1. ORGANISASJON OG LEDELSE
Alle arrangører skal ha oppnevnt utstillingsleder. Denne skal sørge for at utstillingen arrangeres i henhold til dette regelverk, og at eventuelle tvister/uklarheter løses på stedet/eventuelt sendes HAR/Hovedstyret for prinsipiell fortolkning og avgjørelse.

Utstillingens leder kan bortvise fra arrangementet personer som bryter utstillingsreglene. Hunder som viser uønsket oppførsel kan vises bort av dommer eller utstillingens leder. Konflikt mellom utstillere er arrangøren uvedkommende. Arrangør er ansvarlig og selv økonomisk ansvarlig for så vel resultat som prinsipielle problemer oppstått på grunn av arrangementets tekniske detaljer.

 

2. DELTAKELSE
Utstillingen er kun åpen for norskfødte og importerte schäferhunder som er i norsk eie, samt schäferhunder med utenlandske eiere som er medlem av den nasjonale Schäferhund Klub, tilsluttet WUSV. Unntak er valpeskue hvor medlemskap ikke er påkrevd.

 

3. UTSTILLINGSBERETTIGEDE HUNDER

Krav
For å melde på til utstilling må følgende krav være oppfylt:

– alle hunder født etter 1. januar 1998 må være ID-merket.

– Hunden må være registrert i NKK eller i register anerkjent av NKK.

 

MINIMUMSALDER FOR DELTAKELSE PÅ UTSTILLING
Hunden må senest ha fylt 12 måneder først utstillingsdag, uavhengig av hvilken dag hunden bedømmes ved ustillinger over flere dager.

 

VAKSINASJONSREGLER
Hunder må være vaksinert mot valpesyke og attest kunne fremvises.

– Hund under 15 måneder: Hunden må være minimum 10 uker ved siste vaksinasjon.

– Hund som har fylt 15 måneder: Hunden skal være vaksinert ved minst 10 måneders alder og deretter skal siste vaksinasjon være utført for maksimum 3 år siden.

– Ved førstegangsvaksinasjonen må det ha gått minimum 2 uker fra vaksinasjonsdato.

– Kontroll av at gjeldende innførsels- og vaksinasjonsbestemmelser er fulgt kan forekomme.

– Det anbefales at deltagende hunder også er vaksinert mot parvovirusinfeksjon og parainfluensa (kennelhoste).

 

HELSESTATUS
Hund kan ikke delta dersom:

– den er syk

– den har utøy

– den er blind og/eller døv

– drektig tispe kan ikke delta 30 dager før fødsel, beregnet fra 63 dager etter første parring.

– tispe har valper under 75 dagers alder.

Utstillingsleder, dommer eller veterinær kan kreve hunder veterinærkontrollert.

DOPING/FAKING ER FORBUDT
Med doping forstås mer medisin eller annet middel som gjennom sin virkning stimulerer, beroliger, stiller smerte, påvirker atferd, temperament eller på annen måte kan antas å virke inn på hundens prestasjon eller kvalitet.

Det er ikke tillat å fremføre hund til bedømmelse hvor:

– Operativt inngrep er foretatt i den hensikt å forbedre hundens eksteriør.

– Pels, nese eller hud er behandlet med produkter som forandrer farge eller struktur.

 

4. PÅMELDING OG PÅMELDINGSAVGIFT

Påmelding og betaling
Påmelding og betaling skal skje innen fastsatt frist. Alle former for påmelding er bindende. Påmelding skal fortrinnsvis skje skriftlig/elektronisk og skal være påført medlemmsnummer. Det skal tydelig fremgå hvem som er eier og oppdretter til hunden (ingen team godtas). Påmelding etter fristens utløp kan godtas av arrangør dersom disse trykkes i katalogen under korrekt kjønn og klasse, samt i nummerrekkefølge.

 

Dersom hele påmeldingsavgiften ikke er betalt innen fristens utløp kan arrangøren etter eget valg:

– returnere påmeldingen (+ event. fratrekk av adm gebyr) eller

– ilegge et tillegg på 50% av påmeldingsavgiften.

Påmeldingsavgift må betales selv om hunden ikke møter til bedømmelse.

 

REFUSJON AV PÅMELDINGSAVGIFT
Full refusjon
Påmeldingsavgiften tilbakebetales i sin helhet ved dommerendring etter påmeldingsfristens utløp, og utstiller senest før bedømmelsen starter, selv varsler arrangør ved innlevering av startnummer til utstillingens sekretariat/informasjon at hunden ikke deltar. Dersom man ikke er tilstede skal skriftlig varsel sendes til arrangør (poststemplet senest 2 dager etter utstillingen). Såfremt det i invitasjonen er opplyst om reservedommere, tilbakebetales ikke beløpet.

 

Delvis refusjon
Arrangør kan påregne seg et administrasjonsgebyr på 25% av betalt påmeldingsavgift ved refusjon på grunn av følgende forhold:

– påmelding ikke godtatt.

– Blir hunden syk og dokumenteres ved original veterinærattest: Attesten må leveres/sendes (poststemplet senest 2 dager etter utstillingen) til arrangør. Attesten må angi hundens registreringsnummer, bekrefte at hunden av veterinærmedisinske årsaken ikke kunne delta og være underskrevet og stemplet av veterinær.

 

KORREKT INFORMASJON
Uriktige opplysninger ved påmeldingen, kan føre til at hunden blir diskvalifisert og resultatet annullert. Utstiller må selv varsle utstillingens sekretariat/informasjon om feil i katalogen.

5. UTSTILLERENS PLIKTER OG ANSVAR

Hundens identitet
Arrangør kan når som helst gjennomføre kontroll av hundens id-merking.

 

Ansvar
Utstilleren er ansvarlig for sin(e) hund(er). Dette inkluderer også ansvar for eventuell skade forårsaket i forbindelse med utstillingen. Valper under 4 mnd. får ikke medtas inn på utstillingsområdet.

 

Tilsyn
Utstiller plikter å føre tilsyn med sin(e) hund(er), også kontroll og tilsyn med hund plassert i bur, bil, campingvogn på eller utenfor utstillingsområdet.

 

Møtetid
Bedømmelsen starter tidligst til innkalt møtetid. Den enkelte utstiller er ansvarlig for å møte ved korrekt ring i god tid før bedømmelsen starter.

 

Diverse
Det er forbudt å forsøke å ødelegge for andre deltakende hunder. Hunder skal alltid holdes i bånd på utstillingsområdet

Hardhendt avstraffelse og bruk av pigghalsbånd er ikke tillatt. Nedre aldersgrense for å handle hund på utstilling er 10 år.

 

6 Klandre dommer
Det er ikke tillatt i noe forum å klandre dommer eller åpenlyst kritisere dommerens bedømmelse.

Dommeravgjørelser er endelig. Enhver avgjørelse som dommeren gjør i forhold til kvalitetsbedømmelse, premiering og plassering er endelig og kan ikke endres. Deltakere kan således ikke protestere mot dommeren bedømming og frie skjønn.

 

7. FORSEELSER
Brudd på ovenstående regler, oppførsel i strid med god skikk og til sjenanse for andre, kan medføre innrapportering til HAR/Hovedstyret og føre til tap av premie og/eller utelukkelse av deltakelse på utstillinger, prøve eller stevne.

 

8. DOMMERE, FUNKSJONÆRER OG RINGPERSONELL
Utstillingen bedømmes fortrinnsvis av norske spesialdommere (kun autorisert for Schäferhund). Regionale utstillinger skal dømmes av norske kåringdommere.

Dommer kan kun fremvise til bedømmelse hund som han/hun, nærmeste familie eller partner eier, er medeier i eller har oppdrettet. Dommer kan ikke dømme hund vedkommende har eid, vært medeier i, solgt eller hatt i sin besittelse de siste 6 måneder. Dommer kan melde på, men ikke personlig fremføre hund til bedømmelse på utstilling hvor vedkommende selv dømmer. Hunden må da fremføres for annen dommer.

Øvrige ringpersonale (ringsekretær, skriver, dommerelev/aspirant) kan ikke melde på hund til bedømmelse i den ring de fungerer og heller ikke personlig fremføre hund til bedømmelse den dag de fungerer.

9. PROTEST
Protest kan kun fremlegges dersom utstillingsreglene er brutt.

Protesten skal være skriftlig, og levert utstillingens leder innen utstillingen er avsluttet. Protestgebyr kr. 600,- skal også betales.

Gebyret tilbakebetales bare dersom protesten godtas.

 

10. GJENNOMFØRING AV BEDØMMELSE
Hannhunder og tisper bedømmes hver for seg. Klassen bestemmes av alder på hunden. Hunden kan bare meldes på i en klasse. Det gis skriftlig kritikk med kopi til utstilleren.

 

11. GENERELLE REGLER FOR KLASSENE
Skuddprøve foretas i alle voksne klasser med 6 mm pistol fra en avstand på minimum 30 skritt.

Individuell kvalitetsbedømmelse i alle klasser.

Dommer kan i sin bedømmelse ta i betraktning slik som hundens avstamming, HD/AA- status og gjennomslag i avlen m.m.

Hund som har oppnådd 3 x V1 i Brukshundklasse for 3 forskjellige dommere oppnår tittelen Norsk Schäferhund Vinner, forkortet NSV.

 

Følgende premiegrader benyttes:

 

VA Vorzüglich Auslese (spesielt utmerket) over 24 mnd. Brukes kun ved Norsk Vinner. For tildeling av VA må hunden har gjennomført og bestått motprøve. Hunden skal i tillegg være avlskåret.

V Vorzüglich (utmerket) over 24 mnd.

Sg Sehr Gut (meget god)

G Gut (god)

A Ausreichend (tilstrekkelig)

M Mangelhaft (mangelfull)

U Ungenügend (utilstrekkelig)

 

I tillegg kan arrangør sette opp en klasse for hunder over 24. mnd. (Åpen klasse) som mangler brukspremiering/avlskåring. Det gis beskrivelse og rangering. Høyeste premiegrad er Sg. Skuddprøve skal utføres og hundene skal ha godkjente hofter/AA. Deltakere i denne klassen kan bare delta i oppdretter og avlklasser dersom de er avlsgodkjent i Norsk Schäferhund Klub.

 

Klasse 12 – 18 mnd.
Ingen spesielle krav.

 

Klasse 18 – 24 mnd.
Hunden skal ha godkjente hofter og albuer. (A-B-C).

 

Brukshundklasse over 24 mnd.
I denne klassen skal hunden ha bestått karaktertest eller Ferdelsprøve. Godkjente hofter og godkjente albuer. (A-B-C)

– Hunden må i tillegg minimum ha følgende bruksmeritter; Brukshundkåring NKK (NKK Kåringsprøve)

Opprykk fra D til C NKK-program

RSP1 – RRP1

SL1, SchH1, IPO1, BHP1, IGP1, ZAP

Godkjent polititjenestehund

Fra 36 mnd. skal hunden i tillegg være avlskåret for oppnåelse av V.

 

Veteranklasse over 8 år
I denne klassen gjelder samme regler som for Brukshundklasse.

Det er frivillig om en vil melde på i Brukshundklasse eller Veteranklasse.

 

NORSK VINNERUTSTILLING
I hver klasse utdeles gull, sølv og bronsemedaljer. Beste hannhund og tispe i brukshundklasse får tittelen Norsk Vinner og tildeles laurbærkrans.

Hunden vil bli bedømt av tyske SV-dommere eller norske kåringsdommere. 4-12 mnd. vil bli bedømt av tyske SV-dommere eller norske kåringsdommere/spesialdommere.

Hunder som ikke møter til konkurransebedømmelse får tildelt: U(Ungenügend). For å plassere seg blant de 3 første må foreldredyrene være godkjent for avl i Norsk Schäferhund Klub.

På Norsk Vinner utstilling må alle medeiere av hund være medlem i Norsk Schäferhund Klub eller i sin nasjonale Schäferhund Klub. Dette gjelder også på valpeskue.

Frivillig motprøve;

Hund må ha bestått SchH/BHP/IPO/IGP/ZAP prøve tidligere.

 

Vorzüglich Auslese (VA) /Excellent Selection

Følgende må være oppfylt for å kunne få tildelt VA; Kan bare tildeles på Norsk/Nordisk Vinnerutstilling. Må ha bestått motprøve (DSB) med bestått

Hunden må være avlskåret.

DNA testet (Verifisert/registrert ihht hundens hjemland)

Foreldre til hunden må ha godkjent brukshundutdannelse og være avlskåret. Besteforeldre til hunden må ha godkjent brukshundutdannelse.

Kun hunder med HD A, B og C samt AD 0 og 1 kan oppnå VA. Korrekt tannsett. Dobbel P1 er tillatt.

 

Regler for avlsklasse ved Norsk Vinner:

Norskeide hannhunder med flere enn 4 fremviste avkom skal fremvise sin avlsklasse. Utenlandskeide hannhunder kan vise avlsklasse. En avlsklasse hann/tispe skal bestå av minimum 2 ulike kombinasjoner. I denne klassen fremstilles hunder fra 4 mnd. og oppover. De avkom som ikke møter til avlsklassebedømmelse får ikke delta i konkurransebedømmelse. De får tildelt U(utilstrekkelig). Avlshunden behøver ikke fremvises. Det vil ikke bli rangering av avlsklassene, men kun utdelt skriftlig kritikk som blir offentliggjort i vårt tidsskrift. Alle deltagere blir tildelt deltagerpokal.

 

AVLSKLASSE VED ØVRIGE UTSTILLINGER
Hannhunder og tisper med 4 eller flere avkom av minimum 2 kombinasjoner kan vise avlsklasse. I denne klassen fremstilles hunder fra 4 mnd. og oppover. Avlsdyr må nødvendigvis ikke fremvises. Avlsklassene beskrives. Det foretas ingen rangering.

 

OPPDRETTERKLASSE
Oppdretter med avkom fra minimum 2 kombinasjoner kan stille oppdretterklasse. Klassen består av 4 dyr. I denne klassen kan hunder fra 4 mnd. og oppover være med. Oppdrettere som kan stille flere enn en klasse, gies anledning til dette. Klassene beskrives og rangeres.

 

VALPESKUE

Klasse 4-6 mnd Premiering Meget Lovende (ML)
6-9 mnd Lovende (L)
9-12 mnd Bra